Palkitseminen

Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja ylimmän johdon optio-ohjelmista. Alma Media noudattaa johdon palkitsemisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 (Palkitseminen) Suosituksen 47 mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi sekä Alma Median verkkosivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Myös matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsen hankkii Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on ollut velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi olisi voitu hankkia vuoden 2015 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2014 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:

Vuosi  Nimi  Asema  Hallituksen kokoukset   Tarkastus-valiokunta   Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta  Palkkiot yhteensä 
      Vuosi-palkkiot

Vuosipalkkiosta maksettu
osakkeina, kpl*  

Kokous-palkkiot       
 2014 Harri
Suutari
Puheen-
johtaja
33 000 5 648 14 000 - - 47 000
 2013   Puheen-
johtaja
 33 000 4 585  14 500   1 000  -  48 500
 2014 Petri
Niemisvirta
Varapu-
heen-
johtaja
27 000 4 025 10 500 - 4 500 42 000
 2013   Varapu-
heen-
johtaja
 27 000  3 292  11 200 3 500  41 700 
 2014 Timo
Aukia
Jäsen 1) - - 1 500 - 1 000 2 500
 2013   Jäsen 22 000   2 682  8 000  500  4 000  34 500 
2014  Niklas
Herlin
Jäsen 22 000 3 279 7 500 - 2 000 31 500
2013   Jäsen  22 000  2 682  6 000  - 28 000 
 2014

Esa
Lager

Jäsen 2) 22 000 4 421 6 000 5 000 1 500 34 500
 2014 Perttu
Rinta
Jäsen 22 000 3 279 7 000 3 500 - 32 500
2013   Jäsen   22 000  2 682  6 000 1 500   -  29 500
 2014 Kai
Seikku
Jäsen 1) - - 1 500 2 000 - 3 500
2013   Jäsen  22 000    2 682 8 000  6 500   36 500
 2014 Erkki
Solja
Jäsen 22 000 3 279 7 000 - 2 500 31 500
2013   Jäsen  22 000   2 682  7 500 3 000   32 500
2014  Catharina 
Stackelberg-
Hammarén
Jäsen 22 000 3 279 7 500 3 000 - 32 500
2013   Jäsen   22 000   2 682 8 000  3 500   - 33 500 

1) hallituksen jäsen 20.3.2014 saakka
 
2) hallituksen jäsen 20.3.2014 alkaen
 
*osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä

Tilikaudella 2014 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 257 500 euroa. 

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median optio-ohjelmassa, osakepalkkiojärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.  

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä jakonsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät)sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.  

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen jatkuvan parantamisen periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 40 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 60 %:iin vuosipalkasta.  

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.  

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2014 palkkaa ja palkkioita 497 783 euroa, josta kannustepalkkiota 20 000 euroa ja optioetua 830 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 1 388 543 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 41 000 euroa ja optioetujen osuus 583 euroa.

  Kiinteä
perus-
vuosipalkka
Tulokseen
perustuvat
kannustimet
Luontais-
edut
Optioedut Osake-
perusteiset
palkkiot
Toimitusjohtaja          
2014 429 475 20 000 47 478 830  
2013  380 423  146 853  48 953  -  -
2012    359 916        41 580   48 008    - -
Konsernin 
johtoryhmä
         
2014 1 264 934 41 000 82 026 583  
2013  1 216 556  148 580  77 124  -
2012  1 172 409    98 922    82 997    71 656 -

 

Optio-ohjelmat

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Alma Mediassa on voimassa konsernin johdolle suunnattu optio-ohjelma 2009. Optio-oikeuksien jaosta päättää Alma Median hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä ja yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa. Optio-ohjelman 2009 ehdot ovat nähtävinä Alma Median verkkosivuilla.  

Alma Median toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille annetut optio-oikeudet (31.12.2014):
 

  Optiot
2009B
Optiot
2009C
Kai Telanne,
toimitusjohtaja
100 000 100 000
Kari Juutilainen 30 000 30 000
Virpi Juvonen - -
Kari Kivelä 45 000 45 000
Mikko Korttila 30 000 30 000
Juha-Petri Loimovuori 45 000 45 000
Raimo Mäkilä 45 000 45 000
Minna Nissinen 30 000 30 000
Juha Nuutinen - -
Yhteensä 325 000 325 000

Merkintäoikeus 2009A - optio-oikeuksilla on päättynyt.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2009 B ja C annetuilla optio-oikeuksilla ei ole merkitty tilikauden 2014 aikana yhtään osaketta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.  Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja tavoitteiden täyttyessä se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Yhden vuoden ansaintajaksoilta maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet kaikista uuden kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistamien osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat nettopalkkiot ovat yhteensä enintään 600.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Lisäksi suoritetaan rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaushetkellä.

Ansaintajaksolta 2014 ei suoritettu palkkioita vuosien 2012–2014 osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä.

 

Osakepohjainen
kannustinjärjestelmä
Ansaintajakso 2014
(kannattavuus)*

Osakepohjainen
kannustinjärjestelmä
Ansaintajakso 2012-2014
(kannattava kasvu)*

Kai Telanne,
toimitusjohtaja

 20 000  60 000
Kari Juutilainen  7 000  20 000
Virpi Juvonen  6 000  18 000
Kari Kivelä  7 000  20 000
Mikko Korttila  6 000  18 000
Juha-Petri Loimovuori  7 000  20 000
Raimo Mäkilä  7 000  20 000
Minna Nissinen  6 000  18 000
Juha Nuutinen  6 000  18 000
Yhteensä  72 000  212 000

*Osakkeiden lukumäärä kuvaa osakkeiden maksiminettomäärää (ilman veroja), jotka maksettaisiin, jos suoritustavoitteet saavutetaan täysimääräisesti

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.  

Alma Media -konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä. Muiden johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja. Tästä käytännöstä poikkeavat kuitenkin sellaiset johtoryhmän jäsenet, jotka toimivat Aamulehden, Iltalehden, Kauppalehden, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien tai Satakunnan Kansan vastaavina päätoimittajina. Heidän osaltaan nimittämisen ja erottamisen vahvistaa Alma Media Oyj:n hallitus toimitusjohtajan ehdotuksesta.  

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Ennen vuotta 2008 johtoryhmän jäseninä aloittaneille eläkettä kertyy 20 % vuosiansioista ja muille 15 % vuosiansiosta. Eläkeikä on 60 vuotta, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.  

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2014 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 115 322 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 282 040 euroa, yhteensä   397 362 euroa.  

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta Alma Median verkkosivuilla esitetyt henkilötiedot sisältävät tiedot myös siitä, milloin he ovat aloittaneet nykyisissä tehtävissään.