Katse vuoteen 2013

Alma Median vuosikatsauksen julkaisuajankohtaan mennessä julkaistut ennusteet vuoden 2013 bruttokansantuotteen kehityksestä Suomessa vaihtelevat 0–2 %:n välillä. Ennusteiden vaihteluväli kertoo, että talouskehitys on edelleen epävarmaa ja sen arviointi vaikeaa.

Kansantalouden yleinen kehitys ja sekä yritysten näkymät että kuluttajien luottamus talouteen vaikuttavat yritysten halukkuuteen panostaa markkinointiviestintään. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat myös kuluttajien päätöksiin tilata maksullisia mediasisältöjä.  

Mainostajien Liiton Mainosbarometrin tulokset tammikuulta 2013 kertovat, että suunnitellut panostukset printtimediaan ovat selvässä laskussa, kun taas panostukset verkkomedian eri muotoihin sekä televisioon ja myymälämarkkinointiin ovat kasvussa. Mainostajat aikovat edelleen panostaa myös sosiaaliseen mediaan. Mainosbarometrin niin sanottu saldoluku vuodelle 2013 on -16 (+2): barometriin vastanneista mainostajista 22 % aikoo lisätä panostuksiaan mainontaan ja 37 % aikoo vähentää niitä vuonna 2013. Panostuksensa edellisvuoden tasolla säilyttää 41 %. Vastaajista noin 80 % arvioi taloudellisen epävarmuuden pienentävän yleisesti markkinointiviestinnän panostuksia Suomessa, noin 20 % uskoo tilanteen pysyvän ennallaan. Mainosbarometrin kysely tehtiin joulukuussa 2012.

Näkymät vuodelle 2013

Tilinpäätöstiedotteessaan 15.2.2013 Alma Media arvioi näkymiä vuodelle 2013 seuraavasti:

Talouden yleinen epävarmuus konsernin päämarkkinoilla sekä mediakulutuksen siirtymä painetusta mediasta sähköisiin kanaviin vaikeuttaa ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaaliset palvelut kasvattavat edelleen osuuttaan mediamarkkinasta.

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa pysyvän heikkona vuoden 2013 alkupuolella. Digitaalisten palveluiden myynnin kasvu ei riitä kattamaan kokonaan painetun median myynnin laskua. Alma Media arvioi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,1 miljoonaa euroa.

Toiminnan painopisteet vuonna 2013

Vuonna 2013 Alma Media jatkaa julkaisutoimintansa monimediaistamista sekä digitaalisten yritys- ja kuluttajapalvelujen kehittämistä ja kasvattamista. Digitaalisen liiketoiminnan kasvattamista tukee tietojärjestelmien kehittäminen, jota jatketaan konsernin laajuisesti.

Toiminnan painopisteitä Alma Aluemediassa ovat uuden toimintamallin ja yhteisen tekemisen vakiinnuttaminen organisaatioon. Laatua ja tehokkuutta parannetaan kaikessa tekemisessä. Myös alue- ja paikallislehtien osalta siirrytään kohti maksullisia digitaalisia sisältöjä ja kuluttajapalveluja. Iltalehti jatkaa vahvaa digitaalista palvelukehitystä ja tuonee markkinoille useita tuoteuudistuksia myös kuluvana vuonna.  

Vuonna 2013 Kauppalehti-ryhmässä keskitytään erityisesti mainosmyynnin kasvattamiseen. Lisäksi uutta tilausmallia kehitetään edelleen.  Jokaiselle asiakkaalle pyritään löytämään sopivin tilausmalli joko digitaalisena, printtinä tai näiden yhdistelmänä. Kauppalehti Tietopalvelujen palveluvalikoimaa laajennetaan sekä Toimitila-liiketoiminnan rakentamista Kauppalehti-ryhmän yhteyteen jatketaan.

Markkinapaikkojen toimintaan kuuluu vahvasti vuonna 2012 tehtyjen yrityshankintojen integroiminen. Tavoitteena on varmistaa, että ostettujen yhtiöiden hyvä kehitys jatkuu myös osana Alma Media -konsernia.

Etuovi.com:issa on käynnissä ja suunnitteilla merkittäviä teknisiä ja palvelutarjontaan liittyviä kehityshankkeita, joissa onnistuminen ja tuotteiden menestyksekäs lanseeraaminen ovat tärkeitä myös koko toiminnan tulevaisuutta ajatellen. Tästä esimerkkinä toimii tammikuun 2013 lopussa lanseerattu, verkossa toimiva sisustussuunnittelupalvelu.

Kuluttajille suunnattujen palvelujen lisääminen on yksi tulevan vuoden painopistealueista, samoin kuluttajailmoittelijoiden osuuden kasvattaminen. Alma Diverso keskittyy verkkomainonnan verkostotuotteiden kehittämiseen. Digitaalisten kuluttajapalvelujen keskiössä on myös mobiliteetin edistäminen eri palveluissa.

Alma Manun toiminnassa keskitytään uuden painon käynnistämiseen, painotoiminnan optimointiin sekä uusien tuotemahdollisuuksien suunnittelemiseen ja toteuttamiseen myös jakelutoiminnassa.

Kestävässä mediassa tapahtuu vuonna 2013

Kestävä media -yritysvastuuohjelma luo raamit Alma Median vastuullisuudelle. Vuonna 2013 ohjelman painopisteet ovat:

 • Vastuullisuus tiiviisti almamedialaisten arkipäivään:
  • Almamedialaisten vapaaehtoistyön mahdollistaminen yhteistyössä järjestökumppanin kanssa
  • Yritysvastuukampanjoiden järjestäminen työhyvinvointiin ja -ympäristöön liittyen
 • Vastuullisuus integroiduksi osaksi tuote- ja palvelukehitystä
  • Verkkopalvelun rakentaminen kestävä talous -teemaan liittyen
  • Ympäristönäkökulman tuominen osaksi mainonnan ja markkinoinnin valtavirtaa yhdessä asiakkaiden kanssa
  • Vastuullisuuden integroiminen osaksi ICT-hankintoja
 • Avoimen yritysviestinnän kehittäminen
  • Kestävä media -kokonaisuuden viestiminen
  • Menestyminen vastuullisen sijoittamisen indekseissä ja kyselyissä, kuten Carbon Disclosure Project -ilmastokyselyssä
 • Vastuullinen vaikuttaminen
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen: mm. Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja, yhteiskunnallisiin, erityisesti kestävän talouden kysymyksiin tarttuvat teemaseminaarit
  • Media-alan vastuullisuuden edistäminen: mm. Nordic Media CR Forum ja Shape-tutkimusryhmä
  • Ratkaisun paikka 2013 -yritysvastuutapahtuman mediakumppanuus

Osinkoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 8.014.054 (51 941 032) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741 ) euroa.