Kansainvälinen digitaalinen palveluliiketoiminta kasvatti liikevaihtoa

Uusien digitaalisten liiketoimintojen sekä digitaalisen ilmoitusmyynnin liikevaihdon kasvu tasoitti painetun median liikevaihdon laskua vuonna 2012.

Liikevaihto

Alma Median vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 1,2 % (1,6 %) ja oli 320,1 (316,2) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 (0,0) miljoonaa euroa. Painetun median liikevaihto oli 217,2 (236,1) miljoonaa euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 67,9 % (74,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 77,8 (56,8) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 37,0 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 24,3 % (18,0 %). Muu liikevaihto oli 24,7 (23,1) miljoonaa euroa, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,7 % (7,3 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,5 % 160,8 (155,3) miljoonaan euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,2 % (49,1 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,2 % vertailukauden tasosta ja oli 97,7 (111,3) miljoonaa euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 43,4 % 61,8 (43,1) miljoonaan euroon.

Levikkiliikevaihto laski 4,4 % 119,3 (124,8) miljoonaan euroon. Sanomalehdet -segmentin levikkiliikevaihto laski 4,6 % 104,8 (109,9) miljoonaan euroon. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski 2,7 % 14,6 (15,0) miljoonaan euroon.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 40,0 (36,1) miljoonaa euroa.

Liikevoitto ja tilikauden tulos

Alma Median liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,0 % (laski 2,2 %) 33,5 (42,9) miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 % (13,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 26,5 (42,0) miljoonaa euroa eli 8,3 % (13,3 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9  (0,0) miljoonaa euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -7,0 (-1,0) miljoonaa euroa. Tilikauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat -liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tilikauden 2012 tulos  oli 17,4 (30,8) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 29,3 (31,7) miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 miljoonaa euroa, joka kohdistuu Talentum Oyj:n osakeomistukseen. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat -liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 3,6 miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitusasema

Alma Median konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2012 lopussa 245,1 (198,0) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 36,7 % (57,0 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 1,08 (1,24) euroon.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 62,3 (-32,3) miljoonaa euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksena käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 31.12.2012 oli yhteensä 0,9 (4,9) miljoonaa euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,7 (2,0) miljoonaa euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 24,9 (50,7) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli -38,0 (50,7) miljoonaa euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä tilikaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2012 käyttämättä 78,0 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30,0 miljoonan euron luottolimiitti, josta 31.12.2012 oli käyttämättä 13,0 miljoonaa euroa sekä 15.10.2014 saakka käytettävissä 50,0 miljoonan euron luottolimiitti, josta oli 31.12.2012 käyttämättä 37,0 miljoonaa euroa.

Vahvistaakseen ja monipuolistaakseen edelleen rahoitusrakennettaan konserni sopi lokakuussa kahdesta uudesta 25 miljoonan euron luottolimiitistä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa. Samassa yhteydessä Alma Media irtisanoi aikaisemmin Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa voimassa olleen 35 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen. Uudet luottolimiitit sovittiin kaksivuotisiksi.

Osake ja osinko

Osake

Alma Median osake noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä keskisuurten yhtiöiden listalla.

Tammi-joulukuussa 2012 NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 5 066 413 Alma Median osaketta, mikä vastasi 6,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2012 oli 4,55 euroa. Vuoden 2012 alin kaupankäyntikurssi oli 4,35 euroa ja ylin 6,80 euroa.  Vuonna 2012 osakkeen päivittäisen päätöskurssin volyymipainotettu keskiarvo oli 5,44 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 343,5 milj. euroa.

Tutustu ajankohtaiseen kurssitietoon täällä.

Kaupankäynti Alma Median osakkeella vaihtoehtoisilla kauppapaikoilla, joita ovat muun muassa Burgundy, Turquoise ja Chi-X, oli vuonna 2012 hyvin vähäistä, yhteensä vain muutamia prosentteja kaupankäynnin kokonaisvolyymista. 

Vastuullisen sijoittamisen indekseistä Alma Media on mukana NASDAQ OMX:n OMX GES Finland Sustainability -indeksissä, joka sisältää 40 johtavaa kestävän kehityksen suomalaisyhtiötä.

Osingonjako tilikauden 2011 tuloksesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden eli yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Osinkoehdotus yhtiökokoukselle

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741) euroa.

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 yhteensä 8.014.054 (51.941.032) euroa. Konsernin emoyhtiön tilikauden tulos oli -14.169.546 (+47.486.273) euroa.  Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.3.2013.

Tutustu ajankohtaiseen omistajatietoon täällä.

Yritysvastuun avainlukuja

kestavamedia_FI_07022013.png