Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Oman pääoman tuotto, % (ROE) Tilikauden tulos x 100
Oma pääoma + määrysvallattomien omistajien osuus (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulut x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoituseriä
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Laimennettu oikaistu osakekohtainen tulos, € Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta
Laimennettu keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
Nettovelkaantumisaste (gearing), % Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset x 100
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus
Osinko / osake, € Yhtiökokouksen vahvistama osinko osaketta kohden. Viimeisen vuoden osalta hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä.
Osinko / tulos ,% Osinko/ osake x 100
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake
Efektiivinen osinkotuotto, % Osakeantioikaistu osinko / osake x 100
Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake
Oma pääoma / osake, € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Laimentamaton osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Osakekannan markkina-arvo, € Osakkeiden lukumäärä x pörssikurssi tilikauden lopussa