Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)
M€ 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto -14,2 47,5
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 2,6 1,1
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot 2,3 -0,4
Nettorahoituskulut 12,7 -25,2
Verot 1,5 8,9
Varausten muutos 0,0 -0,4
Muut oikaisut -10,6 -40,2
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -0,2 2,3
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -1,4 0,6
Saadut osinkotuotot 10,1 24,7
Saadut korkotuotot 1,5 2,3
Maksetut korkokulut -0,9 -1,5
Maksetut verot -0,2 -9,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 3,2 9,7
INVESTOINNIT
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,3 -1,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,2 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1
Myönnetyt lainat -1,2 -0,4
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,3 0,3
Ostetut tytäryhtiöt -72,3 -0,3
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 4,0 4,4
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt -2,2 0,1
Investointien nettorahavirta -73,7 2,6
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -70,4 12,3
RAHOITUS
Maksullinen osakeanti 0,0 3,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot 52,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -22,0 -15,0
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -17,3 6,5
Saadut konserniavustukset 40,2 29,8
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -30,2 -52,5
Rahoituksen nettorahavirta 22,7 9,1
RAHAVAROJEN MUUTOS (LISÄYS + / VÄHENNYS -) -47,7 21,3
Rahavarat tilikauden alussa 55,1 33,8
Tytäryhtiösulautuminen 0,0
Rahavarat tilikauden lopussa 7,4 55,1