Emoyhtiön tase (FAS)
M€ Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 13 3,0 3,6
Aineelliset hyödykkeet 14 2,8 2,7
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 15 519,6 472,3
Muut sijoitukset 15 11,2 10,1
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 536,6 488,8
Vaihtuvat vastaavat
Lyhytaikaiset saamiset 16 29,2 42,1
Rahat ja pankkisaamiset 7,4 55,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 36,6 97,2
VASTAAVAA YHTEENSÄ 573,2 586,0
M€ Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 419,3 419,3
Muut rahastot 5,4 5,4
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 22,2 4,5
Tilikauden voitto (tappio) -14,2 47,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 478,0 521,9
Tilinpäätössiirtojen kertymä 18 -0,0 0,0
Pakolliset varaukset 19 0,2 1,4
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 20 1,8 2,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 21 93,2 60,7
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 95,0 62,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 573,2 586,0