Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys vuonna 2012

 • Liikevaihto oli 320,1 (316,2) milj. euroa, kasvua 1,2 %.
 • Levikkiliikevaihto oli 119,3 (124,8) milj. euroa, laskua 4,4 % ; ilmoitusmyynnin liikevaihto oli 160,8 (155,3) milj. euroa, kasvua 3,5 %; sisältö- ja palveluliikevaihto oli 40,0 (36,1) milj. euroa, kasvua 10,8 %.
 • Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 45,1 (51,9) milj. euroa, laskua 13,1 %.
 • Käyttökate oli 39,5 (51,2) milj. euroa, laskua 22,7 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,5 (42,9) milj. euroa, 10,5 % (13,6 %) liikevaihdosta, laskua 22,0 %.
 • Liikevoitto oli 26,5 (42,0) milj. euroa eli 8,3 % (13,3 %) liikevaihdosta, laskua 36,9 %.
 • Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 milj. euroa.
 • Tilikauden tulos oli 17,4 (30,8) milj. euroa, laskua 43,5 %.
 • Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä Talentum Oyj:n osakkuusyhtiöosakkeisiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,39) euroa.
 • Tilikaudelta 2011 jaettu osinko oli 0,40 (0,70) euroa osaketta kohden.
AVAINLUVUT 2012 2011 Muutos
milj. euroa 1-12 1-12 %
LIIKEVAIHTO 320,2 316,2 3,9 1,2
Levikkiliikevaihto 119,3 124,8 -5,5 -4,4
Ilmoitusmyynnin liikevaihto 160,8 155,3 5,4 3,5
Sisältö- ja palveluliikevaihto 40,0 36,1 3,9 10,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 287,0 273,6 13,4 4,9
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 45,1 51,9 -6,8 -13,1
Käyttökate 39,5 51,2 -11,6 -22,7
LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 33,5 42,9 -9,4 -22,0
% liikevaihdosta 10,5 13,6
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 26,5 42,0 -15,5 -36,9
% liikevaihdosta 8,3 13,3
TILIKAUDEN TULOS 17,4 30,8 -13,4 -43,5
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,22 0,39 -0,17 -43,4
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,22 0,39 -0,17 -43,1
HANKITUT LIIKETOIMINNOT:
Liikevaihto 20,8 0,0 20,8
Käyttökate 5,7 0,0 5,7
Liikevoitto (-tappio) 2,9 0,0 2,9

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 8.014.054 (51 941 032) euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741 ) euroa.

Näkymät vuodelle 2013

Talouden yleinen epävarmuus konsernin päämarkkinoilla sekä mediakulutuksen siirtymä painetusta mediasta sähköisiin kanaviin vaikeuttaa ilmoitus- ja levikkiliikevaihtojen kehityksen ennustamista. Digitaaliset palvelut kasvattavat edelleen osuuttaan mediamarkkinasta.

Talouskasvun arvioidaan Euroopassa pysyvän heikkona vuoden 2013 alkupuolella. Digitaalisten palveluiden myynnin kasvu ei riitä kattamaan kokonaan painetun median myynnin laskua. Alma Media arvioi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä laskevan vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon tasosta. Vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 162,2 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,1 milj. euroa.

Markkinatilanne

Vuoden viimeisellä neljänneksellä mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 5,3 (nousi 0,2) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 8,6 (laski 2,8) % mutta kasvoi verkkomediassa edelleen, 13,9 (19,4) % vertailukaudesta.

Vuonna 2012 mainonnan kokonaismäärä laski TNS Media Intelligencen mukaan 4,1 (nousi 7,1) %. Mainonta kaupunki- ja sanomalehdissä laski 7,6 (kasvoi 3,7) % mutta kasvoi verkkomediassa 10,0 (25,3) % vertailukaudesta.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2012

Alma Media Oyj osti 2.1.2012 LMC s.r.o -yhtiön koko osakekannan.  Yhtiö on raportoitu 2.1.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Median Sanomalehdet -segmenttiin kuuluva Pohjois-Suomen Media osti 1.1.2012 Kemijärvellä ilmestyvän Kotikymppi-ilmaisjakelulehden kustannusoikeudet.

Alma Media Oyj osti 2.2.2012 Baltian maiden johtavan internet-rekrytointipalveluyrityksen CV Onlinen koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 2.2.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media -konserniin kuuluva Alma Mediapartners Oy osti PlanMyRoom Finland Oy:n koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu  2.5.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti Suomen Hankintakeskus Oy:n koko osakekannan. Suomen Hankintakeskus liittyy osaksi Mascusta, Alma Median raskaiden vaihtokoneiden kansainvälistä kauppapaikkaa. Suomen Hankintakeskus Oy on raportoitu  1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 51 % omistusosuuden yhdysvaltalaisesta Adalia Mediasta. Yhtiö on ollut Alma Mediaan kuuluvan raskaiden vaihtokoneiden kansainvälisen kauppapaikan Mascuksen lisenssikumppani vuodesta 2009. Adalia Media Inc on raportoitu 1.6.2012 lukien osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.8.2012 Suomen johtavan nettideittipalveluyrityksen, E-Kontakti Oy:n, koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 1.8.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 1.8.2012 Bovision Ab:n koko osakekannan. Yhtiö raportoitiin osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.10.2012 20 % yritystietopalveluja tuottavan JM-Tieto Oy:n osakekannasta. Yhtiö raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmä-segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 1.11.2012 20 % Locatia Oy:n osakekannasta. Yhtiö raportoidaan osana Kauppalehti-ryhmä –segmenttiä.

Alma Media Oyj osti 15.11.2012  johtavat digitaaliset rekrytointipalveluyritykset Slovakiassa (Profesia s.r.o. ja Autovia) ja Kroatiassa (Tau on-line d.o.o.) sekä vähemmistöosuudet Serbian ja Bosnian markkinoiden johtavista työpaikkaportaaleista (Infostud 3 d.o.o. ja Development Studio d.o.o.). Ostetut yritykset raportoidaan 1.11.2012 alkaen osana Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiä.

Alma Media Oyj myi 30.11.2012 Vuodatus.net -liiketoiminnan Rohea Oy:lle. 

Konsernin liikevaihto ja tulos 2012

Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi 1,2 % (1,6 %) ja oli 320,1 (316,2) milj. euroa. Vuoden 2012 aikana hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 (0,0) milj. euroa. Painetun median liikevaihto oli 217,2 (236,1) milj. euroa, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 67,9 % (74,7 %). Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihto oli 77,8 (56,8) milj. euroa, ja se kasvoi 37,0 % pääosin yritysostojen vuoksi. Digitaalisten tuotteiden ja palvelujen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 24,3 % (18,0 %). Muu liikevaihto oli 24,7 (23,1) milj. euroa, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 7,7 % (7,3 %).

Ilmoitusmyynnin liikevaihto kasvoi 3,5 % 160,8 (155,3) milj. euroon. Ilmoitusmyynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 50,2 % (49,1 %). Painettujen lehtien ilmoitusmyynti laski 12,2 % vertailukauden tasosta ja oli 97,7 (111,3) milj. euroa. Verkkoilmoitusmyynti kasvoi 43,4 % 61,8 (43,1) milj. euroon.

Levikkiliikevaihto laski 4,4 % 119,3 (124,8) milj. euroon. Sanomalehdet -segmentin levikkiliikevaihto laski 4,6 % 104,8 (109,9) milj. euroon. Kauppalehden levikkiliikevaihto laski 2,7 %  14,6 (15,0) milj. euroon.

Sisältö- ja palveluliikevaihto oli 40,0 (36,1) milj. euroa.

Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä nousivat 13,4 milj. euroa eli 4,9 % ja olivat 287,0 (273,6) milj. euroa. Kokonaiskulut nousivat 7,0 % ja olivat 294,5 (275,1) milj. euroa. Katsauskaudella hankittujen liiketoimintojen osuus kokonaiskuluista oli 18,0 milj. euroa. Pääosin kokonaiskuluja kasvattivat uudelleenjärjestelyvaraukset.

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 13,1 % ja oli 45,1 (51,9) milj. euroa. Käyttökate oli 39,5 (51,2) milj. euroa.

Katsauskauden poistot olivat 13,0 (9,2) milj. euroa. Katsauskauden poistoihin sisältyy kertaluonteisena eränä raportoitu 1,6 milj. euron arvonalentumistappio. Hankittujen liiketoimintojen poistot olivat 3,0  (0,0) milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,0 % (laski 2,2 %) 33,5 (42,9) milj. euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,5 % (13,6 %) liikevaihdosta. Liikevoitto oli 26,5 (42,0) milj. euroa eli 8,3 % (13,3 %) liikevaihdosta. Hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9  (0,0) milj. euroa.

Liikevoittoon sisältyy nettomääräisesti kertaluonteisia eriä -7,0 (-1,0) milj. euroa. Tilikauden kertaluonteiset erät liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin sekä Markkinapaikat -liiketoiminnan taseeseen aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon.

Tilikauden 2012 tulos  oli 17,4 (30,8) milj. euroa ja tilikauden tulos  ilman kertaluonteisia eriä 29,3 (31,7) milj. euroa. Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa, joka kohdistuu Talentum Oyj:n osakeomistukseen. Katsauskauden tulokseen sisältyi Markkinapaikat -liiketoiminnan yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneen ehdollisen kauppahinnansaatavan ja velkojen käypien arvojen muutoksia 3,6 milj. euroa.

Sanomalehdet

Sanomalehdet -segmentissä raportoidaan Alma Aluemedia ja Iltalehti -liiketoimintayksiköt, yhteensä 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Segmentin tunnetuimmat mediat ovat Aamulehti ja Iltalehti.

Sanomalehdet -segmentin liikevaihto laski 206,6 (218,3) milj. euroon. Segmentin ilmoitusmyynti oli 98,0 (104,4) milj. euroa, ja se laski 6,1 % (kasvoi 1,7 %). Painetun median ilmoitusmyynti laski 8,3 % (kasvoi 0,3 %). Segmentin verkkoilmoitusmyynti kasvoi 14,9 % ja oli 11,3 (9,8) milj. euroa. Segmentin levikkiliikevaihto tammi - joulukuussa laski 4,6 % ja oli 104,8 (109,9) milj. euroa. Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 5,6 % (4,6 %).

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 181,1 (187,7) milj. euroa ja kokonaiskulut 184,6 (188,7) milj. euroa. Kertaluonteiset kulut, 3,5 milj. euroa, liittyivät toiminnan uudelleenjärjestelyihin ja kiinteistön myyntitappioon.

Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 25,6 (30,7) milj. euroa ja liikevoitto oli 22,1 (29,7) milj. euroa. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni, sillä levikkiliikevaihto ja painetun median ilmoitusmyynti laskivat.

Segmenttiin kuuluvan Pohjois-Suomen Media Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät tammikuussa 2012. Yt -neuvottelujen tuloksena Pohjois-Suomen Media vähentää henkilöstönsä määrää yhdeksällä henkilötyövuodella.

Alma Media yhdisti 34 alue- ja paikallislehteään uuteen Alma Aluemedia -liiketoimintayksikköön vuoden 2012 alusta ja käynnisti mittavan uudistushankkeen sanomalehtien yhteistyön tiivistämiseksi. Hankkeen yhteydessä käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Alma Aluemedian henkilöstön määrä vähenee yhteensä sadalla henkilötyövuodella. Osana Alma Aluemedian toimintamallin uudistamista Alma Aluemedia sekä Ilkka-Yhtymään kuuluvat sanomalehdet Ilkka ja Pohjalainen sopivat elokuussa laajamittaisen toiminnallisen sisältö- ja kehitysyhteistyön aloittamisesta. Aiesopimus yhteistyön aloittamisesta allekirjoitettiin 30.8.2012, ja yhdessä kehitettävän toimintatavan on tarkoitus olla voimassa koko laajuudessaan vuoden 2014 alusta.

Segmenttiin kuuluva Iltalehti käynnisti marraskuussa yhteistoimintaneuvottelut. Tuotannollisin perustein käytävien neuvottelujen tarkoituksena on muun muassa uudistaa tuotantoprosessia ja vuorojärjestelyjä.

Kauppalehti-ryhmä

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ratkaisuja tuottava Alma 360 -ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS Group.

Kauppalehti-ryhmän liikevaihto vuonna 2012 oli 56,9 (56,7) milj. euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 0,4 % (laski 2,1 %). Verkkoliiketoiminnan osuus segmentin liikevaihdosta oli 26,3 % (24,9 %).

Segmentin ilmoitusmyynti laski 10,9 % (laski 3,2 %) ja oli 15,2 (17,1) milj. euroa. Ilmoitusmyynti verkossa kasvoi 0,9 % (laski 2,3 %) vertailukaudesta.

Segmentin levikkiliikevaihto laski 2,7 % 14,6 (15,0) milj. euroon. Sisältö- ja palveluliikevaihto vahvistui 10,2 % 27,1 (24,6) milj. euroon.

Segmentin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 51,3 (49,3,) milj. euroa ja kokonaiskulut 52,4 (49,3) milj. euroa.

Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,7 (7,4) milj. euroa ja liikevoitto 4,7 (7,4) milj. euroa. Kauppalehti-ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 % (13,0 %) liikevaihdosta.

Kauppalehti uudisti toukokuussa painetun lehden ja verkkopalvelun sisällöt sekä palveluidensa tilausmuodot.

Kauppalehden medialiiketoiminnan henkilökuntaa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa. Työt vähenivät vapaaehtoisin sopimuksin kuuden henkilön osalta.

Digitaaliset kuluttajapalvelut

Vuoden 2012 alusta raportoitu Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentti sisältää aiemman Markkinapaikat -segmentin lisäksi Sanomalehdet ja Muu toiminta -segmenteissä raportoitujen digitaalisten kuluttajapalvelujen toiminnot.

Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Vuokraovi.com, Monster.fi, Autotalli.com, Mascus.fi, MyyJaOsta.com, Telkku.com, Kotikokki.net, E-kontakti.fi, Nytmatkaan.fi sekä Suomenyritykset.fi. Ulkomailla toimivat palvelut ovat Jobs.cz, Prace.cz, topjobs.sk, CV Online, Profesia.sk, MojPosao.net, Autovia.sk, Mascus, Objektvision.se sekä City24. Lisäksi segmenttiin sisältyy alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminta.

Vuonna 2012  digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevaihto oli 56,5 (42,1) milj. euroa, kasvua oli 34,2 % (15,8 %). Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevaihto oli 20,8 milj. euroa. Segmentin ilmoitusmyynti oli 49,2 (36,4) milj. euroa.

Katsauskauden kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 49,3 (35,9) milj. euroa ja kokonaiskulut 51,8 (35,9) milj. euroa. Hankittujen liiketoimintojen kulut olivat  18,0 milj. euroa.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 17,5 % 7,4 (6,3) milj. euroon. Liikevoitto oli 4,9 (6,4) milj. euroa. Vuonna 2012 hankittujen liiketoimintojen liikevoitto oli 2,9 milj. euroa. Kertaluonteiset kulut,  2,5 milj. euroa, liittyivät uudelleenjärjestelyihin sekä aktivoitujen tuotekehitysmenojen arvonalentumistappioon. Vertailukauden kertaluonteiset tuotot, 0,2 milj. euroa, liittyivät yritysjärjestelyihin. Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi  hankittujen liiketoimintojen ansiosta.

Muu toiminta

Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyhtiö Alma Manun sekä emoyhtiön toiminnot. Näiden taloudelliset ominaispiirteet ovat samankaltaisia, sillä ne ovat ensisijaisesti muita liiketoimintasegmenttejä palvelevia yksiköitä.

Alma Media Oyj sopi Alma Median uuden painolaitoksen koneiden ja irtaimiston rahoituksesta Pohjola Pankki Oyj:n kanssa. Solmittujen sopimusten yhteismäärä joulukuun lopussa 2012 on 44,7 milj. euroa, josta toimittajille on joulukuun loppuun mennessä maksettu 35,0 milj. euroa. Investoinnin kokonaismäärä on arviolta 47,0 milj. euroa.

Uuden painokiinteistön vuokrasopimus astui voimaan 1.1.2012 ja se käsitellään konsernin taseessa rahoitusleasingsopimuksena.

Alma Manu laajensi jakelutoimintaansa Lapin maakunnassa. Alma Mediaan kuuluvien Lapin Kansan ja Koillis-Lapin jakelu siirtyi Itellalta Alma Manulle tammikuussa 2012.

Alma Manu käynnisti maaliskuussa Rovaniemen painotoiminnan suunniteltua tehostamista ja uudelleenjärjestämistä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Huhtikuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena Rovaniemen painon henkilöstön määrä väheni neljällä henkilötyövuodella.

Alma Manu käynnisti kesäkuussa Pirkanmaan jakelun lehdenjakajia koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Elokuussa päättyneiden neuvotteluiden tuloksena työmäärä jakelutoiminnassa vähenee 13 henkilötyövuodella.

Alma Manu sopi elokuussa Porin painokoneen myymisestä Daily Print i Umeå AB:lle.

Osakkuusyhtiöt

Alma Media -konserni omistaa Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä yhteensä 32,14 %. Talentumin hallussa olevat yhtiön omat osakkeet on tässä laskettu mukaan osakkeiden kokonaismäärään. Alma Median konsernitilinpäätökseen omistus Talentumissa on yhdistelty siten, että Talentumin omia osakkeita ei ole huomioitu osakkeiden kokonaismäärässä. Alma Median konsernitilinpäätöksessä 31.12.2012 käytetty omistusosuus oli 32,64 %.

Tilikauden tulokseen sisältyy kertaluonteisena eränä osakkuusyhtiöosuuksiin tehty arvonalennus, 4,8 milj. euroa kohdistuen Talentum Oyj:n osakeomistukseen.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Kertaluonteiset erät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään. 

KERTALUONTEISET ERÄT 2012 2011
milj. euroa 1-12 1-12
SANOMALEHDET
Uudelleenjärjestelykulut -3,3 -0,8
Myyntivoitot ja –tappiot -0,1
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalennukset -0,2
KAUPALEHTI-RYHMÄ
Uudelleenjärjestelykulut -0,9
Myyntivoitot ja –tappiot -0,1
DIGITAALISET KULUTTAJAPALVELUT
Uudelleenjärjestelykulut -0,3
Myyntivoitot ja –tappiot -0,6 0,2
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvonalennukset -1,6 0,0
MUU TOIMINTA
Uudelleenjärjestelykulut -0,5 -0,5
Myyntivoitot ja –tappiot 0,4 0,4
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -7,0 -1,0
Muuntoerot -0,1 0,1
Osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus -4,8
KERTALUONTEISET ERÄT TULOKSESSA ENNEN VEROJA -11,9 -0,9

Liikevoiton kertaluonteiset erät tilikaudella 2012 muodostuivat uudelleenjärjestelykuluista, myyntitappioista ja käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalennuksista. Rahoituserissä kertaluonteisena raportoitiin osakkuusyhtiöosakkeiden arvonalennus.

Konsernin emoyhtiö

Konsernin emoyhtiön Alma Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2012 oli 25,8 (21,7) milj. euroa ja tilikauden tulos -14,2 (47,5) milj. euroa.  Emoyhtiössä tehtiin vuonna 2012 27,0 milj. euron alaskirjaus tytär- ja osakkuusyhtiösijoituksista. Emoyhtiön taseen loppusumma oli joulukuun 2012 lopussa 573,2 (586,0) milj. euroa.

Tase ja rahoitusasema

Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2012 lopussa 245,1 (198,0) milj. euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 36,7 % (57,0 %) ja oma pääoma osaketta kohden laski 1,08 (1,24) euroon.

Joulukuun lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 62,3 (-32,3) milj. euroa. Nettovelkojen kasvu johtui painokiinteistön rahoitusleasingsopimuksena käsiteltävän vuokrasopimuksen astumisesta voimaan sekä yrityshankintoja ja osingonmaksua varten nostetuista lainoista. Yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneiden käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo 31.12.2012 oli yhteensä 0,9 (4,9) milj. euroa ja velkojen käypä arvo oli 2,7 (2,0) milj. euroa.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2012 oli 24,9 (50,7) milj. euroa. Rahavirta ennen rahoitusta oli -38,0 (50,7) milj. euroa. Sanomalehtien arvonlisäveromuutoksen vuoksi vuoden 2012 tilausmaksutuloja kertyi poikkeuksellisesti jo vuoden 2011 puolella, mikä pienensi merkittävästi katsauskauden liiketoiminnan rahavirtaa. Investointien rahavirtaan vaikuttivat merkittävimpinä erinä tilikaudella toteutetut liiketoimintojen hankinnat.

Konsernilla on voimassa oleva 100,0 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman mukaan yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0-100 milj. euroa. Yritystodistusohjelmasta oli 31.12.2012 käyttämättä 78,0 milj. euroa. Lisäksi konsernilla on 9.10.2013 saakka käytettävissään 30,0 milj. euron luottolimiitti, josta 31.12.2012 oli käyttämättä 13,0 milj. euroa sekä 15.10.2014 saakka käytettävissä 50,0 milj. euron luottolimiitti, josta oli 31.12.2012 käyttämättä 37,0 milj. euroa.

Vahvistaakseen ja monipuolistaakseen edelleen rahoitusrakennettaan konserni sopi lokakuussa kahdesta uudesta 25 miljoonan euron luottolimiitistä Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa. Samassa yhteydessä Alma Media irtisanoi aikaisemmin Skandinaviska Enskilda Banken Ab:n kanssa voimassa olleen 35 milj. euron luottolimiittisopimuksen.  Uudet luottolimiitit sovittiin kaksivuotisiksi.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Konsernin tutkimus- ja kehittämismenot olivat vuonna 2012 yhteensä 4,1 (4,6) milj. euroa. Tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin yhteensä 3,1 (3,0) milj. euroa ja taseeseen aktivoitiin vuoden 2012 aikana yhteensä 1,0 (1,6) milj. euroa kehittämismenoja. Merkittävimmät hankkeet liittyivät digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Investoinnit

Alma Media -konsernin investoinnit olivat tammi-joulukuussa 2012 yhteensä 111,3 (6,3) milj. euroa, ja ne koostuivat pääosin yrityshankinnoista, kehityshankkeista, normaaleista käyttö- ja ylläpitoinvestoinneista sekä investoinnista uuteen painokiinteistöön.

Henkilöstö

Vuoden 2012 aikana Alma Median palveluksessa oli keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna (ilman jakajia) 1 910 (1 816) henkilöä. Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 941 (961).

Ympäristövaikutukset

Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät paino- ja jakelutoimintaan sekä kiinteistöihin. Vuonna 2012 yhtiön lehtipainoissa käytettiin noin 27 900 (31 400) tonnia sanomalehtipaperia. Alma Media käytti vuonna 2012 sähköenergiaa 16 696 (17 572) MWh. Lisätietoja arvioiduista konsernin ympäristövaikutuksista on saatavilla Alma Median vuosikatsauksessa.

Hallinto

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Alma Media Oyj:n hallitus on arvioinut, että Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta hallitukseen valitut henkilöt ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi joulukuussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen erityisen tarkastuksen määräämisestä Alma Mediassa ja hylkäsi näin Oy Herttaässä Ab:n erityistä tarkastusta koskevan hakemuksen. Elokuussa 2011 Etelä-Suomen aluehallintoviraston hyväksymä Alma Media Oyj:n osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n hakemus koski tarkastusta Alma Median nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ja sitä edeltäneen vaalivaliokunnan toiminnasta.

Juha Nuutinen nimitettiin Alma Media Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.11.2012 lukien.

Alma Media Oyj:n vt. henkilöstöjohtajana on 10.12.2012 lukien toiminut Virpi Juvonen Pekka Heinäsen siirryttyä yhtiön ulkopuolelle.

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa  Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012 on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallinto.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden eli yhteensä 30,2 (52,5) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 26.3.2012 sille, joka oli merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Osake

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä vaihdettiin yhteensä 5 066 413 Alma Median osaketta, mikä vastasi 6,7 % osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2012 oli 4,55 euroa. Vuoden 2012 alin kaupankäyntikurssi oli 4,35 euroa ja ylin 6,80 euroa. Alma Media Oyj:n markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 343,5 milj. euroa.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Alma Media Oyj:n 14.3.2012 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 % yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Alma Media Oyj:n 17.3.2011 pidetty yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

Optio-ohjelmat ja osakepalkkiojärjestelmä

Alma Medialla on optio-ohjelmat 2006 ja 2009. Optio-ohjelmat ovat konsernin johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, 2006 ja 2009 optio-ohjelmat laimentavat aikaisempien omistajien omistusta enintään 2,22 %. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen, ja se maksetaan vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Hallituksen muut valtuutukset

Hallituksella ei ole muita voimassa olevia valtuuksia vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.

Markkinatakaus

Alma Media Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä yhtiö ei vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:

Mandatum Henkivakuutusyhtiö ilmoitti 21.6.2012, että sen omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut 3,69 %:iin. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ilmoitti 21.6.2012, että sen omistus Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista on laskenut 3,01 %:iin. Lisäksi Mariatorp Oy ilmoitti samana päivänä hankkineensa 7 600 000 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 10,07 % Alma Media Oyj:n äänimäärästä ja osakkeista.

Riskit ja riskienhallinta

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, ilmoitusmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat ilmoitusmyynnin kehitykseen. Ilmoitusmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Alma Median paino- ja jakeluyhtiö Alma Manu Oy suunnittelee Rovaniemellä sijaitsevan sanomalehtipainonsa tulevaisuutta ja käynnisti tästä johtuen yhteistoimintaneuvottelut tammikuussa 2013. Neuvottelujen piirissä on koko Rovaniemen painon ja postituksen henkilöstö, yhteensä 23 henkilöä. Neuvottelut koskevat Rovaniemen painon toiminnan tulevaisuuden suunnittelua ja sen erilaisia vaihtoehtoja, ja niiden seurauksena painon henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä ja näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,10 (0,40) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2012, osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7 548 685 (30 194 741) euroa.

Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 31.12.2012 yhteensä 8.014.054 (51.941.032) euroa. Konsernin emoyhtiön tilikauden tulos oli -14.169.546 (+47.486.273) euroa.  Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.3.2013.