Konsernin laaja tuloslaskelma
M€ Liite 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKEVAIHTO 1, 3 320,1 316,2
Liiketoiminnan muut tuotot 4 0,9 0,8
Materiaalit ja palvelut 5 -82,1 -88,9
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 -132,1 -119,8
Poistot ja arvonalentumiset 13, 14 -13,0 -9,2
Liiketoiminnan muut kulut 8, 9 -67,2 -57,1
LIIKEVOITTO 1 26,5 42,0
Rahoitustuotot 10 5,1 1,1
Rahoituskulut 10 -3,6 -3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 16 -4,3 2,5
VOITTO ENNEN VEROJA 23,7 42,0
Tuloverot 11 -6,3 -11,2
TILIKAUDEN VOITTO 17,4 30,8
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Muuntoerot -0,0 -0,1
Osuus osakkuusyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,4 -0,1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0,3 -0,2
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 17,8 30,6
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 16,6 29,4
Määräysvallattomille omistajille 0,8 1,4
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tilikauden voitosta 17,0 29,2
Määräysvallattomille omistajille 0,8 1,4
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVASTA TULOKSESTA LASKETTU OSAKEKOHTAINEN TULOS (€)
Laimentamaton osakekohtainen tulos 12 0,22 0,39
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 12 0,22 0,39