Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OSUUS OMASTA PÄÄOMASTA
M€ Liite Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-erot Kertyneet voitto-varat Emoyhtiön osuus yhteensä Määräys-vallatto-
mien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2011 23 45,0 4,7 0,4 62,7 112,8 2,0 114,8
Tilikauden tulos 29,4 29,4 1,4 30,8
Muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -52,4 -52,4 -52,4
Tytäryhtiöiden osingonjako -0,7 -0,7
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 1,0 1,0 1,0
Toteutetut osakeoptiot 0,3 3,0 3,3 3,3
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,0 0,0 0,2 0,2
OMA PÄÄOMA 31.12.2011 23 45,3 7,7 0,2 40,6 93,8 2,9 96,7
Tilikauden tulos 16,6 16,6 0,8 17,4
Muut laajan tuloksen erät -0,0 0,4 0,3 0,3
Liiketoimet omistajien kanssa
Emoyhtiön osingonjako -29,7 -29,7 -29,7
Tytäryhtiöiden osingonjako -1,3 -1,3
Osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot 0,8 0,8 0,8
Toteutetut osakeoptiot 0,0 0,0
Tytäryhtiöiden omistusosuuksien muutokset 0,3 0,3
OMA PÄÄOMA 31.12.2012 23 45,3 7,7 0,2 28,6 81,8 2,7 84,5