Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot
1. TIEDOT SEGMENTEITTÄIN
Konsernilla on neljä raportoitavaa segmenttiä, jotka ovat Sanomalehdet., Kauppalehti-ryhmä, Digitaaliset kuluttajapalvelut sekä Muu toiminta -segmentti. Konsernin esittämä segmentti-informaatio perustuu johdon sisäiseen raportointiin, joka on IFRS:n mukaisesti laadittu. Segmenttirakennetta on muutettu vuoden 2012 alusta lukien.

Konsernissa on kuusi toimintasegmenttiä alla olevan taulukon mukaisesti. Samankaltaisia tuotteita ja palveluita tuottavat toimintasegmentit on yhdistelty raportoitaviksi segmenteiksi, koska niiden taloudellinen tuloksellisuus ja ominaispiirteet ovat samanlaisia.
RAPORTOITAVA SEGMENTTI: TOIMINTASEGMENTTI:
Sanomalehdet Alma Aluemedia
Iltalehti
Kauppalehti-ryhmä Kauppalehti-ryhmä
Digitaaliset kuluttajapalvelut Markkinapaikat
Alma Diverso
Muu toiminta Muu toiminta
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 35 sanomalehden kustannustoiminnasta. Alma Aluemedia -toimintasegmenttiin sisältyvät Aamulehti, Pohjois-Suomen Media, Satakunnan Kansa ja Suomen Paikallissanomat. Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakasmedian ja -viestinnän ratkaisuja tuottava Alma 360 Asiakasmedia -ryhmä ja kaikissa Baltian maissa toimiva uutistoimisto- ja mediaseurantayksikkö BNS. Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä raportoidaan luokitellun ilmoittelun palvelut, joita toteutetaan kotimaassa ja ulkomailla verkossa ja tuetaan painotuotteilla. Uuteen Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmenttiin sisältyy aiemman Markkinapaikat -segmentin lisäksi Alma Diverso -toimintasegmentti. Alma Diversoon kuuluvat aiemmin Sanomalehdet -segmentissä raportoidut digitaaliset kuluttajapalvelut Telkku.com, Kotikokki.net, Neffit.fi, Nytmatkaan.fi, Suomenyritykset.fi ja E-kontakti.fi sekä Muu toiminta -segmentissä raportoidut alue- ja paikallislehtien verkkopalveluiden teknisen alustan kehittämistoiminnot. Segmenttien väliset siirtohinnat perustuvat markkinahintoihin. Muu toiminta segmentissä raportoidaan paino- ja jakeluyksikkö sekä konsernin emoyhtiön toiminnot.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät vertailukaudelta 2011.

Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan.

Maantieteellisiä segmenttejä ei konsernissa ole erotettavissa (Alma Media toimii pääasiassa yhdellä maantieteellisellä segmentillä), joten segmenttiraportointi rajoittuu edellä mainittuihin liiketoimintasegmentteihin. Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon jakauma alueittain vuosina 2012 ja 2011:
M€ 2012 Osuus % 2011 Osuus %
Suomi 284,0 88,7 301,8 95,4
Muut EU maat 34,1 10,7 13,3 4,2
Muut maat 1,9 0,6 1,1 0,4
Yhteensä 320,1 100,0 316,2 100,0
LIIKEVAIHTO
M€ Sanoma-
lehdet
Kauppa-
lehti-ryhmä
Digitaaliset
kuluttaja-palvelut
Muu
toiminta
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Kohdistamat-
tomat erät ja
eliminoinnit
Konserni
Tilikausi 2012
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto 203,4 56,1 54,3 6,3 320,1 320,1
Segmenttien välinen liikevaihto 3,2 0,8 2,2 78,5 84,7 -84,7 0,0
Yhteensä 206,6 56,9 56,5 84,8 404,9 -84,7 320,1
Tilikausi 2011
Liikevaihto
Ulkoinen liikevaihto *) 214,1 55,9 40,7 5,6 316,2 316,2
Segmenttien välinen liikevaihto *) 4,3 0,8 1,4 73,9 80,4 -80,4 0,0
Yhteensä *) 218,3 56,7 42,1 79,5 396,6 -80,4 316,2
*) Vuoden 2011 vertailutietoja oikaistu
TILIKAUDEN TULOS
M€ Sanoma-
lehdet
Kauppa-
lehti-ryhmä
Digitaaliset
kuluttaja-palvelut
Muu
toiminta
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Kohdistamat-
tomat erät ja
eliminoinnit
Konserni
Tilikausi 2012
Liikevoitto/-tappio 22,1 4,6 4,5 -4,7 26,5 26,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,1 -4,9 -0,1 0,6 -4,3 -4,3
Nettorahoituskulut 0,2 -1,2 -0,1 2,6 1,5 1,5
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 22,4 -1,4 4,3 -1,5 23,7 0,0 23,7
Tuloverot -6,3 -6,3
Tilikauden tulos 22,4 -1,4 4,3 -1,5 23,7 -6,3 17,4
Tilikausi 2011
Liikevoitto/-tappio *) 29,7 7,4 6,4 -1,6 42,0 42,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksista *) -0,0 1,8 -0,1 0,9 2,5 2,5
Nettorahoituskulut *) 0,4 -1,1 0,4 -2,2 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja *) 30,0 8,1 6,8 -2,9 42,0 0,0 42,0
Tuloverot -11,2 -11,2
Tilikauden tulos *) 30,0 8,1 6,8 -2,9 42,0 -11,2 30,8
*) Vuoden 2011 vertailutietoja oikaistu
VARAT JA VELAT
M€ Sanoma-
lehdet
Kauppa-
lehti-ryhmä
Digitaaliset
kuluttaja-palvelut
Muu
toiminta
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Kohdistamat-
tomat erät ja
eliminoinnit
Konserni
Tilikausi 2012
Segmentin varat 38,6 14,6 89,4 42,2 184,8 184,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 1,5 21,8 -0,3 8,3 31,3 31,3
Kohdistamattomat varat 28,9 28,9
40,1 36,4 89,1 50,5 216,1 28,9 245,1
Segmentin velat 29,0 11,1 15,3 17,8 73,3 73,3
Kohdistamattomat velat 87,3 87,3
29,0 11,1 15,3 17,8 73,3 87,3 160,5
Yhteensä 11,1 25,3 73,8 32,7 142,8 -58,3 84,5
Tilikausi 2011
Segmentin varat *) 38,1 14,2 26,8 15,3 94,5 94,5
Osuudet osakkuusyrityksissä *) 1,5 26,6 -0,2 7,0 35,0 35,0
Kohdistamattomat varat 68,5 68,5
39,6 40,8 26,6 22,4 129,4 68,5 198,0
Segmentin velat *) 38,6 11,0 7,5 14,9 72,0 72,0
Kohdistamattomat velat 29,2 29,2
38,6 11,0 7,5 14,9 72,0 29,2 101,2
Yhteensä 1,0 29,9 19,1 7,4 57,4 39,3 96,7
Segmenteille kohdistamattomat omaisuuserät ovat luonteeltaan rahoitusvaroja sekä verosaamisia.
Segmenteille kohdistamattomat velat ovat luonteeltaan rahoitus- ja verovelkoja.
*) Vuoden 2011 vertailutietoja oikaistu
MUUT TIEDOT
M€ Sanoma-
lehdet
Kauppa-
lehti-ryhmä
Digitaaliset
kuluttaja-palvelut
Muu
toiminta
Raportoitavat
segmentit
yhteensä
Kohdistamat-
tomat erät ja
eliminoinnit
Konserni
Tilikausi 2012
Investoinnit 1,8 0,6 76,0 32,8 111,3 111,3
Poistot 1,3 0,9 4,8 4,7 11,6 11,6
Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,2 0,0 2,9 0,7 3,9 3,9
Arvonalennukset -0,2 0,0 1,6 0,0 1,4 1,4
Tilikausi 2011
Investoinnit *) 2,5 0,6 2,0 1,2 6,3 6,3
Poistot *) 1,4 0,9 1,7 5,0 9,0 9,0
Muut merkittävät erät, joihin ei liity maksutapahtumaa *) 0,1 0,0 -1,6 -0,4 -1,8 -1,8
Arvonalennukset 0,2 0,0 0,2 0,2
*) Vuoden 2011 vertailutietoja oikaistu