Konsernin rahavirtalaskelma
M€ Liite 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto 17,4 30,8
Oikaisut 19,2 20,2
Käyttöpääoman muutos -4,8 14,2
Saadut osingot 0,9 1,1
Saadut korot 0,2 0,4
Maksetut korot -2,4 -1,3
Maksetut verot -5,7 -14,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 24,9 50,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,1 -2,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3,0 0,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1 -0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,2 0,1
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta 2 -64,3 -0,1
Tytäryritysten myynti 3,8 2,5
Ostetut ja myydyt osakkuusyhtiöt 16 -1,4 0,4
Investointien nettorahavirta -62,8 -0,0
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -38,0 50,7
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 0,0 3,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot 52,0 37,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -22,0 -15,0
Rahoitusleasingmaksut -1,4 -1,4
Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 20 0,0 0,3
Maksetut osingot ja pääomanpalautus 22 -31,5 -53,2
Rahoituksen nettorahavirta -2,8 -29,0
RAHAVAROJEN MUUTOS (LISÄYS + / VÄHENNYS -) -40,8 21,7
Rahavarat tilikauden alussa 21 57,8 36,3
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,1 -0,2
Rahavarat tilikauden lopussa 21 17,1 57,8
Rahavirtalaskelman lisätiedot
M€ Liite 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 13, 14 13,0 9,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 16 4,3 -2,5
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot 1,7 -0,4
Rahoitustuotot ja -kulut 10 -1,5 2,5
Verot 11 6,3 11,2
Varausten muutos 26 -0,8 0,5
Muut oikaisut -3,8 -0,2
Oikaisut yhteensä 19,2 20,2
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 1,8 -0,4
Vaihto-omaisuuden muutos 0,3 0,0
Lyhytaikaisten liikevelkojen muutos -6,8 14,5
Käyttöpääoman muutos yhteensä -4,8 14,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Leasingrahoitteiset investoinnit -26,8 -3,1
Maksuperusteiset bruttoinvestoinnit *) -70,8 -3,3
Liiketoimintakauppoihin liittyvät suoriteperusteiset investoinnit -13,7 0,2
Kokonaisinvestoinnit yhteensä -111,3 -6,3
*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, investoinnit muihin sijoituksiin, ostetut tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöosakkeet