Konsernin tase
M€ Liite 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 13 74,3 30,6
Muut aineettomat hyödykkeet 13 43,9 9,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14 41,3 23,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 16 31,3 35,0
Muut rahoitusvarat 17 4,9 5,3
Laskennalliset verosaamiset 24 0,9 0,5
196,6 104,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 18 0,7 1,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,3 4,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 29,3 26,9
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 20 0,0 3,8
Rahavarat 21 17,1 57,8
48,5 93,6
VARAT YHTEENSÄ 245,1 198,0
M€ Liite 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 45,3 45,3
Ylikurssirahasto 7,7 7,7
Muuntoerot 0,2 0,2
Kertyneet voittovarat 28,6 40,6
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 22 81,8 93,8
Määräysvallattomien omistajien osuus 2,7 2,9
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 84,5 96,7
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 27 25,8 2,0
Laskennalliset verovelat 24 7,9 2,2
Eläkevelvoitteet 25 2,4 2,6
Varaukset 26 0,1 0,1
Muut rahoitusvelat 29 0,4 0,9
Muut pitkäaikaiset velat 0,3 0,3
36,9 8,1
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 27 53,5 23,5
Saadut ennakot 14,8 28,2
Verovelat 0,0 1,5
Varaukset 26 0,4 1,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 2,0 1,2
Ostovelat ja muut velat 30 53,0 37,7
123,7 93,1
VELAT YHTEENSÄ 160,5 101,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 245,1 198,0